https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js

LỊCH PHÒNG HỌP
(từ ngày 04/12/2023 đến 10/12/2023)

Tên Phòng Thứ hai
04/12/2023
Thứ ba
05/12/2023
Thứ tư
06/12/2023
Thứ năm
07/12/2023
Thứ sáu
08/12/2023
Thứ bảy
09/12/2023
Chủ nhật
10/12/2023
Phòng 410 - B9
15:00‚ Họp HĐ công nhận giốngChủ trì: Phòng PTR*
Người tạo: Triệu Văn Lực
Phòng 408 - B9
8:00‚ Hội nghị trực tuyến: Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH TW KXIII (cả ngày)Chủ trì: ĐU Cục
Người tạo: Trần Quang Bảo
8:30-10:00‚ Họp với các đơn vị tư vấn Viện ĐTQHR về Quy hoạch LNQGChủ trì: P. KHTC*
Người tạo: Trần Quang Bảo
10:00‚ Rà soát nội dung đề xuất DA 809 năm 2024 (P. KHTC Thông báo điều chỉnh thời gian so với GM)Chủ trì: P. KHTC*
Người tạo: Trần Quang Bảo
13:00‚ Họp triển khai Quy trình bổ nhiệm Cán bộChủ trì: VP. Cuc*; VP. ĐU Cục*
Người tạo: Trần Quang Bảo
8:30‚ Họp hội đồng thẩm định đề cương HDKTChủ trì: Phòng PTR*
Người tạo: Triệu Văn Lực
8:30‚ Họp thẩm định đề cương TCVN năm 2024Chủ trì: Phòng KHCN&HTQT*
Người tạo: Triệu Văn Lực
Phòng 209 - B9
10:00‚ Họp BQL Dự án iLandscapChủ trì: P. KHCN&HTQT*
Người tạo: Trần Quang Bảo